Chủ đề 3 lớp 7- chữ trang trí trong đời sống

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b> kẾ hoẠch dẠy theo chỦ ĐỀ</b>mÔn : mĨ thuẬt – lỚp 7

chủ đề 3: chỮ trang trÍ trong ĐỜi sỐng.( 4 tiẾt ).<i>ngày soạn:10/27/2019</i>

<i>tiết chương trình: 9,10,1,12.</i><b>i. mục tieu chung: (hs cần đạt ).</b>

<i>- kiến ​​thức: hiểu được sự đa dạng và vai trò của chữ trong đời sống.</i>

<i>- kĩ năng: học sinh tạo được mẫu chữ trang trí và thiết kế trình bày được báo tường,</i>tập san.

+ giới thiệu, nhận xét và nêu cảm nhận về sản phẩm.

<i>- thái độ: học sinh phat triển khả năng tạo hình, tạo mẫu chữ, bước đầu hình thành </i>kiến ức thi cơ v; b phát triển được khả năng phân tích, đánh giá các yếu tốtạo hình mĩ thuật .

+ phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt ý tưởng, cảm xúc; phát triển khảnăng tự học, tự nghiên cứu và khả năng sáng tạo trong cuộc sống.

<b>ii. phương pháp và hình thức tổ chức:</b>

<b>- phương pháp: gợi mở, trực quan, luyện tập, thực hành;

– vận dụng quy trình liên kết học sinh với tác phẩm, vẽ cùng nhau.<b>- hình thức tổ chức: + hoạt động cá nhân.</b&

+ hoạt động nhóm.<b>iii. Đồ dùng và phương tiện:</b>

chuẩn bị của gv:

– sách dạy, học mt lớp 7.

– tranh, ảnh, bài tập …về chữ trang trí, báo tường, tập san, thực đơn…- một số bài mẫu của học sinh.

– bài giảng powerpoint .<b>chuẩn bị của hs:</b> – sgk lớp 7.

– sưu tầm bài vẽ báo tường,tập san, thực đơn…và một số mẫu chữ đẹp.

<b>iv. các hoạt động dạy – học:</b>

<b>nội manure</b> <b>hoạt động của gv</b> <b>hoạt động của hs</b> <b>Đồ dùng/</b>

<b>phương tiện/</b><b>sản phẩm</b>

<b>của hs</b><b>hoẠt ĐỘng 1. (tiết 1) tiết chương trình: 9</b>

<b>tẠo mẪu chỮ trang trÍ.</b><b>mục tiêu ( hs cần đạt được)</b>

– hs biết tìm hiểu qua tài liệu sưu tầm để phát triển năng lực tự nghiên cứu.

– biết cách thực hiện qua qs hình ảnh, vận dụng sáng tạo trong sử dụng đường net đểtạo ra mẫu chữ như ý muốn.

– học sinh thêm u thích các loại chữ trang trí.<b>1.1 tìm</b>

<b>hiểu</b>

-phân nhóm hs:

lớp chia thành 4 nhóm, mỗi <i>nhóm cử 2 đại diện tham gia trị</i><i>chơi “ ai nhanh hơn”</i>

<i>hình thức : 2 thành viên của </i><i>mỗi nhóm luân phiên nhau viết </i><i>lên bảng tên những ậồ;</st; dụng chữ trang trí mà em biết </i><i>trong thời gian 1 phút, nhóm </i><i>nào liệt kê nhiều hơn sẽ là đội </i> ;i>chiến thắng. </i>

-phân công nhiệm vụ học tập : chia lớp thành nhóm, mỗi nhóm6 hs. gv hướng dẫn hs tìmhiểu, thảo luận các nội dungtheo nhóm:

+ yêu cầu hs thảo luận, trìnhbày về các kiểu chữ đã sưu tầm, chuẩn bị. nêu cảm nhận về đặcđiểm, kiểu dáng chữ.

+ yêu cầu hs quan sat trên mànhình, sgk ểể biết thêm sự phong phú, đa dạng của các kiểu chữ trong ời sống+ gv giới thiệu một vài hình ảnh nnh họng họng h họng h p>

hs chia nhóm chơi trị chơi.

– thảo luận, trình bày về nội dung nhóm mình tìm hiểu, nhận xét nhóm bạn trình bày. hs cùng xem các minh họa về chữ:

– thảo luận trong từng nhóm và trao đổi với các nhóm khác về các nội dung:

– chữ trang trí rất đa dạng và phong phú.

-chữ trang trí có nhiều kiểu: <i>chữ en hoa net đều, chữ net </i>

các kiểuchữ đãsưutầm .

<b>1.2</b><b>hướng</b><b>dẫn</b>

+ nhận xét được chữ trang trí rất đa dạng và phong phú.+ phân loại được các kiểu chữ trang trí.

+biết được vai trị của chữ trangtrí trong đời sống.

gv trình chiếu các mẫu chữtrang trí lên màn hình.

gv hướng dẫn

hs thảo luận và trình bày. <me>? kiểu chữ trang trí?</i><i> ? net và dáng chữ?</i>

<I> ?sự phù hợp của chữ với nội</i><i>dung sản phẩm</i>

-gv hướng dẫn hs qs và thảoluận.

<i>thanh, net đậm, kiểu chữ bay </i><i>bướm, chữ cao, chữ thấp…</i>- chữ trang trí được sử dụchng bụn trong, tras động, bìa lịch treo tường, báo tường..

nhắc lại đặc điểm của haikiểu chữ net đều và net thanhnét đậm.

– hs thảo luận và trình bày.

<b>*</b><i><b>các kiểu chữ cách điệu đều</b></i><i><b>dựa trên kiểu chữ cơ bạ .</b></i><i><b>*chữ cách điệu thường</b></i><i><b>được sử dụng để trình bày&lt ; ;</i><i><b>bìa sách, quảng cáo, báo</b></i><i><b>tường…</b></i>

hs quan sát trên màn hình vàsgk để tham khảo cách tạomẫu chữ.

<i>*các bước tạo dáng và trang</i><i>trí chữ như sau:</i>

+chọn and chữ.

+chọn kiểu chữ cơ bản vàphác ra giấy.

+dựa vào chữ đã có, điềuchỉnh hình dáng chữ theo ýtưởng riêng.

+vẽ chi tiết, hồn thiện hìnhdáng chữ và vẽ màu.

vở, but.hs ghibài

sgk,máychiếu.

<b>thực</b><b>hành.</b>

<b>1.3.</b><b>hướng</b><b>dẫn</b><b>nhận xét</b>

gvhướng dẫn hs treo bài lênbảng.

gv góp ý và hướng dẫn hs sửabài

hs nhận xét bài của mình vàcủa bạn:

+Ý tưởng sáng tạo.

<i>+kiểu dáng chữ, màu sắc…</i>hs điều chỉnh bài vẽ củamình để làm rõ ý tưởng.

bút màu, giấy…

bai vẽhọc sinh.

<b>hoẠt ĐỘng 2:( tiết 2) tiết chương trình: 10 </b><b>trÌnh bÀy bÁo tƯỜng, tẬp san.</b>

<b>mục tieu: ( hs cần đạt được).</b>

– rèn luyện khả năng phối hợp chữ, hình ảnh một cách hài hịa, hợp lí để thiết kế, trìnhbày báo tường, tập san.

– tạọ được một tờ báo tường hoặc bìa tập san.

– phát triển năng lực hợp tác nhóm, tăng thêm tinh thần đồn kết trong lớp<b>2.1 </b>

<b>tìm</b><b>hiểu.</b>

<b>- hs quan sát hình 3.3 thảo luận</b>để tìm hiểu về:

+ nội dung báo tường hướng vềngày gì?

+ chữ của báo tường em thấynhư thế nào?

+ cách trình bày phần dầu báo, phần thân báo ra sao?

-hs trao đổi, thảo luận, đưa raý kiến.

<i>+ nội dung và kiểu chữ tiêu</i><i>đề.</i>

<i>+ bố cục của tờ báo, bố cục</i><i>của tieu đề báo.</i>

<i>+ cách trình bày.</i>

<b>2.2.</b><b>hướng</b><b>dẫn</b><b>thực</b><b>hiện.</ b>

<b>2.3</b><b>hướng</b><b>dẫn</b><b>thực</b><b>hành.</b&gt ;

<b>2.4</b><b>hướng</b>

-yêu cầu các nhóm quan sátsgk, hình ảnh trên màn hìnhmáy chiếu để tìm hiểu nội dung,hình thức, bố cục của báotưậng, tẝp

hướng dẫn hs các bước trìnhbày tieu đề tờ báo.

gv nên gợi ý cho hs:

<i><b>- tiêu đề tờ báo nên ngắn gọn,</b></i><i><b>cỡ chữ to, cân đối.</b> </i>

<i><b>- kiểu chữ tạo hình đẹp, dễ</b></i><i><b>đọc.</b></i>

<i><b>- màu sắc tươi sáng,ấn tượng. </b></i><i><b>- hmh phù hợp với nd tờ</b></i><i><b>báo.</b>&lt ;/i>

– hướng dẫn hs trao đổi,

hs lắng nghe, ghi nhớ

<i><b>+ tiêu đề tờ báo được trình</b></i><i><b>bày ở vị trí nổi bật nhất.</b>< /i><i><b>+ màu sắc hài hòa, ấn</b></i>

<i><b>tượng, hấp dẫn.</b></i>

<i><b>+ hmh phù hợpvới nd chủ</b></i><i><b>đề.</b></i>

học sinh trao đổi thảo luậntheo nhóm để:

+ lựa chọn nội dung chủ đề,<i>khn khổ, kích thước, tờ</i><i>báo, tập san.</i>

+ xác định bố cục chung.<i>+ vẽ phác tên báo, hmh.</i><i>+ vẽ chi tiết kiểu chữ, hmh</i><i>và vẽ màu ,</i>

<i>+ trình bày thêm các thơng</i><i>tin, hình ảnh khác để hoàn</i>

trước,sgk

– giấymàu,màu vẽ,hồ dán,bìa

cứng, giấy ao

<b>dẫn</b><b>nhận</b><b>xét.</b>

nhận xét, điều chỉnh bài theonhóm, gợi ý hs các nhóm trì

<i>thiện tờ báo.</i>

– hs thảo luận nhóm thốngnhất nội dung và ý tưởng.hs thực hành theo nhóm.- quan sát, nhận xét, chia sẻ ýtưởngvề sẬmn/ cphmm>

<i>+ bố cục chung.</i>

<i>+ cách trình bày tiêu đề (bố</i><i>cục, kiểu chữ, màu sắc…)</i><i>+ sự phù hợp giữa/nd và< i><i>hình thức trình bày của báo</i><i>tường, tập san.</i>

– quan sát, trao đổi những ýtưởng để điều chỉnh, hoànthiện những yếu tố chưa phùhợp với thiết kế.

phẩmcủa họcsinh

<b>hoẠt ĐỘng 3:(tiết 3) tiết chương trình: 11 </b><b>Ứng dỤng chỮ trang trÍ trong ĐỜi sỐng.</b>

<b>mục tiêu ( hs cần đạt được).</b>- học sinh biết được sự đa dạng của chữ trang trí trong đời sống.

– hs biết vận dụng kiến ​​thức, khả nĂng sáng tạo kiểu chữ vào nội dung bài học- hs cócoi ộộ u thích sự sáng tạo kiểu chữ trong học tập và sinht hằt hằt hằng ng ng ;/b>

<b>hướng</b><b>dẫn tìm</b><b>hiểu</b>

hướng dẫn hs qs

– gv gợi ý giúp hs nhìn ra mốiquan hệ giữa nội dung chữ,kiểu đáng

hs qs trên màn hình để tìmhiểu về sự đa dạng, phongphú của chữ trong đời sống.

<b>3.2</b><b>hướng</b><b>dẫn</b><b>thực</b><b>hành</b>

<b>3.3.</b><b> hướng</b>

– yêu cầu hs đọc phần ghi nhớtrên màn hình.

u cầu hs làm bài theo nhómgv gợi ý cho hs tìm ý tưởng:

+ Đồ vật định trang trí?

+ kiểu chữ trang trí nào phùhợp (chữ 2d, 3d)

+ lựa chọn chất liệu phù hợpvới sản phẩm.

+ sử dụng hình ảnh, tranh mhnào để phù hợp với nội dungsản phẩm?

-gv yêu cầu các nhóm tạo chữ2d, 3d bằng nguyên vật liệusẵn có.

-<i><b>gv gợi ý cho hs tạo chứ 3d</b></i><i><b>sống động bằng cách dùng</b></i&gt ;<i><b>giấy bồi hoặc giấy báo quấn</b></i><i><b>dây thép nhằm tạo dáng vẻ</b></i>< ;<b>sinh động cho with chữ.lưu ý</b></i><i><b>về tỉ lệ hình dáng kiểu chữ.</b></i>< i><b>sau đó gắn vào sản phẩm định</b></i><i><b>trang trí.</b></i>

-gv yêu cầu dùng màu nướchoặc giấy màu trang trí cho chữsinh động hơn.

hs lắng nghe, ghi nhớ:

<i><b>chữ trang trí có nhiều kiểu</b></i><i><b>dáng đa dạng, phong phú,</b></i&gt ;<i><b>phù hợp với từng nội dung,</b></i><i><b>yêu cầu, đối tượng cần trình</b></i< <i><b>bày: bìa sách, tiêu đề bài</b></i><i><b>báo, thơ, văn, nhãn mác sản</b></i&gt

-hs thảo luận, trình bày ýtưởng.

– hs lập nhóm tập hợp phếliệu, nguyên vật liêu, đồ dùnghọc tập, thảo luận, quyết địnhtạo chữ 2d, 3d bằtng li?

-hs thực hiện tạo chữ 2d, 3d.

-hs các nhóm dùng giấy vàdây thép tạo được khối chữsống động.

– hs hiểu được khả năngtrong tạo hình bằng dây thépvà giấy bồi.

-hs dùng màu nước và giấymàu trang trí lên cho các chữvừa tạo.

– hs sắp xếp, trình bày sản

phế liệu, nguyênvật liệu,kéo,màu,giấy … dâythép,giấy bồi,giấy báo,màu…

<b>dẫn</b><b>nhận xét</b>

phẩm của nhóm mình.

-các nhóm nhận xét về sảnphẩm của nhóm bạn:

+ sự sáng tạo trong cách trìnhbày, trang trí.

+ sự phù hợp của kiểu chữvới sản phẩm.

phẩmcủa cácnhómhs

<b>hoẠt ĐỘng 4: ( tiết 4) tiết chương trình: 12 </b><b>trƯng bÀy giỚi thiỆu sẢn phẨm</b>

<b>mục tiêu ( hs cần đạt được).</b>- rèn luyện khả năng cảm thụ thẩm mĩ về sản phẩm thiết kế.

– phát triển khả năng phân tích, đánh giá các yếu tố tạo hình mĩ thuật như bố cục, kiểu dáng chữ và sự kết hợp củ va… chp

– phát triển khả năng ngôn ngữ biểu ạt ý tưởng, cảm xúc.- cảm nhận ược vẻ ẹp của chữ trang trí trong ời sống. < b> tổng & lt;/b & gt;

p>

<b>kết chủ </b><b>đề</b>

<b>dặn dị</b>

– hướng dẫn hs tìm hiểu các hình thức trưng bày, giới thiệu sản phẩm

– gợi ý câu hỏi để hs nhận xét, đánh giá về:

<i>+ cách sắp đặt?</i><i>+ màu sắc?</i>

– khuyến khích hs sáng tạo/phát triển – mở rộng

– về nhà sưu tầm một số kiểuchữ trang trí.

– chuẩn bị cho giờ học sau: chủđề 4- phong cảnh thiên nhiên.

– hs tìm hiểu trao đổi trongnhóm

– Đại diện nhóm lên trình bày<i>+Ý tưởng sáng tạo sản</i><i>phẩm.</i>

<i>+ Ý tưởng sử dụng, thể hiện</i><i>chữ,</i>

<i>+ Ý tưởng kết hợp các hình</i><i>ảnh, chất liệu để tạo hiệu</i><i>quả thẩm mĩ.</i>

<i>+ những ưu điểm đạt được,</i><i>khó khăn trong q trình làm</i><i>bài.</i>

các nhóm nhận xét, bổ xunglẫn nhau

– chú ý lắng nghe

– có ý tưởng vận dụng kiếnthức kĩ năng đã học vào ứngdụng thực tế như : bìa lịch,bưu thiếp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

;