Bạn muốn cấp sổ đỏ cho bao nhiêu mét vuông đất?

I. Việc cấp sổ đỏ lần đầu không có diện tích tối thiểu

Việc cấp sổ đỏ lần đầu được quy định trong Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Có hai trường hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

  • Trường hợp thứ nhất: Đất đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
  • Trường hợp thứ hai: Đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Theo quy định, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có yêu cầu về diện tích tối thiểu mà chỉ cần đáp ứng điều kiện cụ thể theo từng trường hợp. Điều này có nghĩa là thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện quy định trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

II. Quy định về diện tích cấp sổ đỏ khi tách thửa

Trong quá trình sử dụng đất, bạn có thể chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất. Quy định về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được quy định trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

  1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  2. Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế một phần thửa đất, người sử dụng đất yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần chuyển nhượng, thừa kế trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Xem thêm:   Rela là gì? Rela có ý nghĩa gì trên Facebook?

Để tách thửa, thửa đất phải đáp ứng hai điều kiện là diện tích tối thiểu được phép tách thửa và chiều cạnh thửa đất. Diện tích tối thiểu được quy định theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP và có sự khác nhau ở mỗi tỉnh thành.

Tuy nhiên, pháp luật vẫn cho phép tách thửa đất dự định tách không đáp ứng điều kiện diện tích tối thiểu nếu đáp ứng điều kiện quy định trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Nghị định này cho phép người sử dụng đất xin tách thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu và hợp thửa với thửa đất liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

;